Strawberry Kush

Hybrid

THC: 20.21%

CBD: 0%

CBN: 0%