Master Kush

Hybrid

THC: 17.96%

CBD: 0%

CBN: 0%