Gordys Spice 18

Hybrid

THC: 0%

CBD: 0%

CBN: 0%