Cherry Bomb

Hybrid

THC: 22.05%

CBD: 0%

CBN: 0%