Agent Orange

Hybrid

THC: 15.63%

CBD: 0%

CBN: 0%