Orange Crush

Hybrid

THC: 15.62%

CBD: 0%

CBN: 0%