Dutch Treat

Hybrid

THC: 18.27%

CBD: 0%

CBN: 0%