Blueberry Kush

Hybrid

THC: 15.04%

CBD: 0%

CBN: 0%